សភា​ប្រជាជន​ទីក្រុង​សៀង​ហៃ នឹង​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនធំៗ នៅ​ទីក្រុង​សៀង​ហៃ មក​បណ្តាក់ទុន នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ – CEN