រដ្ឋមន្ត្រី វេង សាខុន ៖ យើង​រួម​គ្នា​កាត់បន្ថយ​ភាពអត់ឃ្លាន​ឱ្យបាន​ដល់​កម្រិត​សូន្យ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៣០ – CEN