ដើរ​ធ្វើ​ចោរ ដើម្បី​មាន​លុយ​ជួល​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​ខ្លួន ក្នុង​សំណុំរឿង​ចោរកម្ម​មួយ​ផ្សេងទៀត​ – CEN