ក្រសួង​ការងារ​ប្រកាស​ពី​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​បុណ្យ ដែល​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៩ – CEN