​វីដេអូ​របស់​បុរស​ម្នាក់​ជួយសង្គ្រោះ​ត្រី​ដូ​ហ្វីន​ឲ្យ​ត្រឡប់​ចូល​សមុទ្រ​វិញ មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ជាង ១០​លាន​ដង​ (វីដេអូ) – CEN