ឯកឧត្តម យន្ត មីន​៖ ក្រុម​កាយ​រិទ្ធិ​កម្ពុជា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​រួមចំណែក​ដល់​កិច្ច​ការងារ​សង្គម​ – CEN