ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី​វប្បធម៌​បង់ពន្ធ​និង​បទបញ្ញត្តិ​ពន្ធដារ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN