ក្រសួង​ការពារជាតិ បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការ​បំពេញបេសកកម្ម ការងារ​ជូន​ប្រទេសជាតិ – CEN