ស្វែងរកឃើញបរិក្ខារបំផ្ទុះទីពីរក្នុងករណីវាយប្រហារនៅសាលារៀន Crimea – CEN