ពិនិត្យ​លើ​ឯកសារ​ទស្សនទាន ដើម្បី​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​យុទ្ធសាស្ត្រ​សមាហរកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម ២០១៩-២០២៣ – CEN