៣៩​ឆ្នាំ​ក្រោម​ការដឹកនាំ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ និង​ប្រកបដោយ​ចក្ខុវិស័យ​វែងឆ្ងាយ រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​បាន​សមិទ្ធផល​ធំៗ និង​សំខាន់ៗ ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ – CEN