តាំង​ពី​សម័យកាល​បុព្វកាល មនុស្ស​ជំនាន់​ដើម​បាន​ប្រើប្រាស់ Laptop ហើយ​ថែមទាំង​មាន Wifi !? រូបភាព​ខាងក្រោម​ជា​ទល្ហីករណ៍​ដែល​អ្នកវិទ្យា​សាស្ត្រ​… ក្រញាញ់​ខួរ​! – CEN