នំ​បញ្ចុក​ពិតជា​ឆ្ងាញ់ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន ក្នុងសម័យ​គុណធម៌​អ្នក​ផលិត “​ចុះ​ថ្លៃ​” ព្រោះ​វា​អាច​… សម្លាប់​អ្នក​បាន​! (វីដេអូ) – CEN