ចិន​ចង់​ប្រើ​ព្រះ​ចន្ទ​ក្លែងក្លាយ ជំនួស​ឱ្យ​ភ្លើង​បំភ្លឺ​ផ្លូវ​ – CEN