ចាងហ្វាង​ផលិតកម្ម Galaxy ជូន​ថវិកា​ដល់​ក្រុម​កម្មករ​សំណង់ ដើម្បី​រំលឹក​អតីតកាល​របស់​ខ្លួន​ – CEN