វិធី​ទទួលទាន​ទឹក​ដើម្បី​ព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​ពិភពលោក​៖ ទាំង​ក្មេង ទាំងចាស់ គួរស្វែងយល់​ – CEN