​រុស្សី​នឹង​បន្ត​សហការ​ជាមួយ​កម្ពុជា ទៅលើ​វិស័យ​ជាច្រើន រួមទាំង វិស័យ​សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ – CEN