អនុប្រធាន​គណៈកម្មកា​រ​អឺរ៉ុប ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​គ្នា លើ​គ្រប់​វិស័យ រវាង​កម្ពុជា និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ – CEN