​អាជ្ញាធរ​ឃុំ កំពង់​ភ្លុក ឲ្យ​លោក K01 និង​ផលិតកម្ម​ថោ​ន ចេញមុខ​បកស្រាយ រឿង​មាន​ករណី​គ្រូ​រំលោភ​សិស្ស​ខ្លួនឯង ហើយ​សម្លាប់​ព្យួរ​នៅក្នុង​ព្រៃ​គុប​ កំពង់​ភ្លុក​ – CEN