សេចក្ដីព្រាង​សេចក្តីសម្រេច សម្រាប់​កិច្ចប្រជុំ APPF គឺ​ត្រូវតែ​បម្រើ​ផលប្រយោជន៍​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា និង​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ – CEN