បុគ្គលិក​ស្ថាន​កុងស៊ុល​Saudi Arabia ធ្វើជា​សាក្សី​ក្នុងករណី​អ្នកកាសែត​ដែល​បាន​បាត់​ខ្លួន​ – CEN