​ប្រទេស​កូរ៉េ នឹង​អនុវត្ត​កិច្ចការងារ ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅលើ​អ្វី ដែល​ជា​តម្រូវការ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា – CEN