​រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ រំពឹងថា បញ្ហា​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក នឹង​មិន​ប៉ះពាល់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង​កម្ពុជា​ជាមួយ​ដៃគូ​នានា​ – CEN