​បក្ខពួក​ម្នាក់ នៃ​ក្រុម​ប៉ុនប៉ង​ផ្តួលរំលំ​រដ្ឋាភិបាល ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​នៅ​បាត់ដំបង​ – CEN