បុរស​កំណាញ់​ស្វិត​ម្នាក់​ចាប់​ប្រពន្ធ​ឱ្យ​ស្បថ ខណៈពេល​ខ្លួន​កំពុង​ឈឺ​ធ្ងន់​ថា​នឹង​យកលុយ​សន្សំទុក​បាន​ទាំងអស់ បញ្ចុះ​ក្នុង​ផ្នូរ​ជាមួយ​ខ្លួន​នៅពេល​ខ្លួន​ស្លាប់ ប៉ុន្តែ​… – CEN