​ជួយ​ខ្ញុំ​ផងៗ ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ “​ជ្រុះ​” ទៅណា​បាត់​ហើយ​! – CEN