អ្នក​តាម​ប្រមាញ់ MH 370 ពណ៌នា​ពី​ដំណើរ​ជំហាន​ដំបូង​របស់​ខ្លួន​ (វីដេអូ) – CEN