បូកសរុបសកម្មភាពការងារ និងវេទិកាសាធារណៈ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង​គាំទ្រ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោបាយ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ ដំណាក់កាល​ទី​៣ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ប្រចាំ​ឆមាស​ទី​១ និង​ទិសដៅ​អនុវត្ត​បន្ត​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN