ជិះ​យន្តហោះ​បច្ចុប្បន្ន អ្វីៗ​ក៏​ទំនើប ប៉ុន្តែ​បែរជា​ស្រណោះ​ការធ្វើដំណើរ​តាម​យន្តហោះ​គ្រា​មុន​… – CEN