“ស្រី​ស្អាត” តែ​មាត់ “​មហា​ខ្ជិល​ដុស​ធ្មេញ​” បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ហើយ ហើយ​សារភាពថា ៖ ខ្ញុំ​ពុំ​បាន​ដុស​ធ្មេញ​…១០​ឆ្នាំ​ហើយ ! – CEN