ក្រុម​រុករក MH370 ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​កម្ពុជា បាន​បោះបង់​ការរុករក ព្រោះ​ប៊ិះ​អស់​ជីវិត​ – CEN