ប្តី​តាមទាន់​ប្រពន្ធ នាំ​ប្រុស​សហាយ មក​ដេក​ក្នុង​បន្ទប់ ហើយ​ចាក់សោ​ពី​ខាងក្រៅ រត់​ទៅ​ប្ដឹង​សមត្ថកិច្ច​ទាំងយប់​ – CEN