អង្គការ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​អន្តរជាតិ អាច​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​របស់ខ្លួន​ – CEN