​ការលើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​គឺជា​កត្តា​ចម្បង​មួយ​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ – CEN