ប្រធាន​បក្ស CPP ស្រុក​រំដួល ខេត្តស្វាយរៀង ជំរុញ​ឲ្យ​សមាជិក​បក្ស ធ្វើអំពើ​ល្អ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​និង​ស្វាគមន៍​ជានិច្ច​រាល់​កា​ចុះចូល​ពី​គណបក្ស​ផ្សេង​ – CEN