មិន​នឹកស្មានថា ស្វាយ​ខ្ចី​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​ម្លឹង​សោះ​ដល់​សុខភាព​ – CEN