​សេវាកម្ម ៖ ងូតទឹក​ក្នុង “​ឆ្នាំង​ស៊ុប ស៊ឺ​ជាំង​” ប្រទេស​ចិន​ – CEN