ខំ​ទៅ​កន្លែង​ស្ងាត់ ដើម្បី​បង្កើត​បាន​រូបភាព​អនុស្សាវរីយ៍ “​រ៉ូមែ​ន​ទិក​” ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា​… – CEN