ទប់ស្កាត់​ការពុល​ម៉េតា​ណុល​ ​ឆ្លើយតប និង​ទប់ស្កាត់​នូវ​ការ​ផ្ទុះឡើង​ការពុល​ស្រា ដែល​ផលិត​មិន​មាន​បច្ចេកទេស​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN