បុរស​ម្នាក់ ត្រូវ​ជ្រូកព្រៃ​មួយ​ក្បាល​ខ្វេះ​ស្លាប់ ពេល​ដើរ​ទៅ​លើ​កលប​ – CEN