រង្វាន់​ទឹកប្រាក់ 1,6 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ឆ្នោត Mega Millions មាន​ម្ចាស់​ហើយ​​​ (មានវីដេអូ) – CEN