​ប្រើ​ប្រាស់​​ឱសថ​​បង្កើត​​ផ្លូវ​​ភេទ​បុរស K​R​A​C​H​A​I​D​U​M E​X​T​R​A​C​T P​L​U​S អាច​​ស្លាប់​​ដោយ​សារ​​ការ​​គាំង​បេះ​ដូង​ – CEN