អាមេរិក​ដកខ្លួន​ចេញពី​សន្ធិសញ្ញា​អង្គការសហប្រជាជាតិ​អំពី​អន្តោប្រវេសន៍​ – CEN