គណៈរដ្ឋមន្ត្រី នឹង​ពិភាក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN