ការផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​របស់​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ទាំងអស់ បាន​រួមចំណែករ​អភិវឌ្ឍ សំដៅ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN