ជប៉ុន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន​យំ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ស្ត្រេ​ស​ – CEN