គូ​វ៉ែត​ស្វាគមន៍ និង​ការពារ​ពលករ​ខ្មែរ ដែល​ទៅ​ធ្វើការ​នៅក្នុង​ប្រទេស​នេះ​ – CEN