​ផ្ទុះ​ការរិះគន់ ការប្តូរ​ស្លាក​ថ្មី​ថា មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​កម្ពុជា ចិន ព្រះកុសុមៈ ដែល​អក្សរ​ចិន​នៅ​ពី​លើ​អក្សរ​ជាតិ​ – CEN