លោក ម៉ែន វិបុល ៖ មន្ទីរ​អង្គភាព រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក និង​កងកម្លាំង​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ត្រូវ​បន្ត ចាត់​វិធានការឲ្យបាន​លឿន និង​ឆាប់រហ័ស ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​សំណូមពរ និង​តម្រូវការ​របស់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN