​ជំរុញ​ការងារ​គ្រប់គ្រង និង​ការកែច្នៃ​សំណល់​រឹង និង ការគ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​បរិស្ថាន​និង​សង្គម​ – CEN